Betekintés és felülvizsgálat

Betekintés és felülvizsgálat

 

Az alábbiakban megtekintheti a LanguageCert Vizsgaközpont szolgáltatásainak listáját, valamint letöltheti a hozzájuk kapcsolódó nyomtatványokat.

A nyomtatványokat kérjük, hogy postai úton és beszkennelve email-en is küldje el a részünkre. Újraértékelés esetén a befizetésről szóló igazolást kérjük az újraértékelési kérelemhez csatolni. A kérelmet csak az igazolással együtt tudjuk elfogadni.

 

9.1 Betekintés a vizsgadolgozatba

Amennyiben a vizsgázó szeretné megtekinteni az írásbeli dolgozatát vagy szóbeli vizsgájának értékelését, írásban kell azt jeleznie a vizsgaközpont felé. A vizsgaközpont a törvényben meghatározott feltételek betartása mellett engedélyezi a betekintést a vizsgázók számára. A betekintés feltételei:
• A betekintés helyszíne a vizsgaközpont irodája: 1095 Budapest, Soroksári út 48.
• A betekintés az eredményközléstől számított legfeljebb 10 napon belül lehetséges. A betekintés időpontjáról a vizsgaközpontban kell érdeklődni.
• A betekintés időtartama maximum 45 perc lehet.
• A betekintés alatt kizárólag kézzel lehet jegyzetelni. A dolgozatról fénymásolat - kapacitás hiányában - nem készíthető.
• A betekintés során a következő dokumentumokat tekintheti meg a vizsgázó: az írásbeli vizsgadolgozat, a szóbeli vizsga értékelőlapja, megoldókulcs, értékelési útmutató
• A vizsgázó csak az általa írt részeket másolhatja le, magát a feladatot nem.
• A betekintés alatt a dolgozatba nem lehet beleírni.
• A betekintés során csak a vizsgázó vagy kiskorú vizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg a dolgozatot.
• A betekintés során a vizsgaközpont dolgozói nem adnak semmiféle magyarázatot az értékeléssel kapcsolatban.
• A betekintés ingyenes.

9.2 Felülvizsgálat

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 4.§ (3) értelmében: az eredmény közlésétől számított tizenöt napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelmet megvizsgálja, és amennyiben a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja. A vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított tizenöt napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót értesíti. A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított tizenöt napon belül a döntés ellen a Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított tizenöt napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

A vizsgázó a felülvizsgálatot írásos kérvény benyújtásával kérheti a vizsgaközpont vezetőjétől.
A felülvizsgálat díjmentes.
Amennyiben a vizsgaközpont vezetője a kérelemben foglaltakkal egyetért, a vizsgaközpont a döntését módosítja és intézkedik az eredmény módosításáról.

9.3 Újraértékelés

A vizsgázó kérheti dolgozatának újraértékelését. Az újraértékelés során az eredeti dolgozatot nem javító értékelő ismét kijavítja a dolgozatot. Az újraértékelés eredményéről a vizsgaközpont írásban tájékoztatja a vizsgázót.

Az újraértékelés díjköteles, a díjat a kérvényezés során kell befizetni. Amennyiben a dolgozat eredményét megváltoztatjuk, a befizetett díj visszafizetésre kerül.

9.4 Panaszok kezelése

A vizsgázóknak a vizsgák szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos panaszait a következő szinteken orvosoljuk:

Vizsgahelyen
Vizsgahelyeink minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vizsgázóknak ne legyen okuk a panaszra. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a vizsgázó nincs megelégedve a vizsga valamely körülményével. Ilyen esetekben a vizsgahelyek a panaszt igyekeznek orvosolni saját hatáskörükben. Amennyiben erre nincs mód a vizsgaközponthoz fordulnak segítségért.
A vizsgahelyeknek kötelessége a LanguageCert Vizsgaközpontot mint közvetlen felügyeletei szervet megjelölni promóciós anyagain és a vizsgahelyszínen egyaránt.

LanguageCert Vizsgaközpontban Budapesten
Minden panaszt írásos formában kell benyújtani a vizsgaközpont vezetőjének címezve. A vizsgaközpont vezetőjének a feladata, hogy a panaszokat kivizsgálja az összes érintett (vizsgafelügyelők, vizsgatitkár, vizsgázók, szóbeli vizsgánál interlokútor, stb.) bevonásával és a panaszost írásban értesítse az ügye kimeneteléről. Ha a vizsgázó panasza jogos, a vizsgaközpontban a felelősség megállapítása után szankciók foganatosítása történhet. Ilyen esetben a vizsgázónak a vizsgázás újbóli lehetősége biztosított, melyért fizetnie nem kell.
Minden panaszról és annak kivizsgálásáról jegyzőkönyv készül.