Akkreditált általános nyelvvizsgák > 6. Vizsgán betartandó szabályok

6. Vizsgán betartandó szabályok

6. VIZSGÁN BETARTANDÓ SZABÁLYOK

6.1 Megengedett segédeszközök

Nyomtatott egynyelvű angol szótárak használata megengedett az írásbeli vizsga (olvasáskészség, íráskészség) és a beszédértés (hallás utáni szövegértés) vizsgarész során. Elektronikus szótárakat tilos használni.
A vizsgázó nem használhat könyveket, vagy jegyzeteket a vizsga során.
A vizsgázó nem vihet a vizsgaterembe piszkozatlapot, de a vizsgahely által biztosított papírt használhatja. A vizsga végén a piszkozatlapot a vizsgadolgozathoz kell tűzni és visszaküldeni a vizsgaközpontba. A piszkozatlapon lévő munkát nem értékeljük.
A vizsgázónak megfelelő és elegendő íróeszközt kell vinnie a vizsgaterembe. (fekete vagy kék toll, stb.)

6.2 Mobiltelefon használata

Mobiltelefont és más kommunikációra alkalmas elektronikus eszközt nem szabad a vizsga során használni. Erről a vizsgázókat a vizsgát megelőzően tájékoztatni kell és minden vizsga előtt figyelmeztetni kell őket rá. Ha a terembe mobiltelefon kerül, azt ki kell kapcsolni és a vizsgázótól távol kell elhelyezni.

6.3 Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a vizsgázóknak a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie a vizsgára felkészítő tanárának és az összes olyan angoltanárnak a nevét, akik a vizsgát megelőző évben tanították. A 137/2008 (V.16) Kormányrendelet alapján „nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozója, illetve aki a jelentkezőnek a nyelvvizsgára történő felkészítésében részt vett.”. A NYAT állásfoglalása értelmében továbbá nem lehet vizsgafelügyelő vagy vizsgáztató az, aki minimum egy kurzus időtartama alatt (30 tanóra) a vizsgát megelőző egy éven belül vagy a vizsgát megelőző három hónapon belül bármilyen időtartamú kurzuson jogviszonytól és oktatási formától függetlenül tanította a vizsgázót.

A vizsgaközpont felelősséget vállal az oktatás és a nyelvvizsga értékelése közötti összeférhetetlenség kizárásáért, vagyis az egyének szintjén gondoskodik arról, hogy a vizsgahelyen oktatóként alkalmazott nyelvtanárok saját, korábbi és jelenlegi tanítványaik írásbeli és szóbeli vizsgateljesítményének értékelésében ne vehessenek részt. A vizsgaközpont arról is gondoskodik, hogy a vizsgázónak egyéb tanárai ne vegyenek részt a vizsgafelügyeletben.

6.4 Vizsgák felfüggesztése és érvénytelenítése

Amennyiben a vizsgafelügyelő etikátlan vizsgázói magatartást, a vizsgaszabályzatban foglalt előírások megsértését vagy bármely szabálytalanságot észlel a vizsga során, a helyi vizsgatitkárnak és a vizsgafelügyelőnek jogában áll a vizsgázót a vizsgateremből kiküldeni. Ez esetben a vizsgázó dolgozatát érvénytelenítik és a vizsgadíját nem kapja vissza. A vizsgázó ez esetben köteles befejezni a munkát, a vizsgaanyagait átadni a teremfelügyelőknek, és a többi vizsgázót a lehető legkevésbé zavarva elhagyni a termet.

Amennyiben a vizsgaszabályzat bármely pontját a vizsgázó megszegi, a City & Guilds Vizsgaközpontnak jogában áll a vizsgát érvényteleníteni.

A vizsgafelügyelőknek a teremben többször körbe kell menni és a vizsga során végig figyelemmel kell kísérni a vizsgázókat.

A vizsgafelügyelők nem válaszolhatnak a vizsgázóknak a vizsga tartalmára vonatkozó kérdéseire.

Vizsgacsalások

A Vizsgaközpont a vizsgafolyamat bármely szakában felfüggesztheti a vizsgázó megkezdett vizsgáját abban az esetben, ha a vizsgázó nem tesz eleget a vizsgaszabályzatban előírtaknak.  Súlyos esetben (mint például a vizsgadolgozatok eltulajdonítása) a vizsgalehetőség több évre történő megvonásával is szankcionálható a vizsgázó, ill. esetlegesen teljességgel kizárható a vizsgázásból.  A Vizsgaközpontnak jogában áll a vizsgázót felfüggeszteni, ha:

  • nem tudja megfelelően igazolni magát
  • nem megengedett segédeszközt, illetve nem a vizsga során kapott papírt használ (vagy találnak a padjában)
  • mobiltelefont vagy más kommunikációra alkalmas elektronikus eszközt használ, illetve nem kapcsolja ki és teszi a táskájába
  • bármilyen formában együttműködik, kommunikál a többi vizsgázóval (függetlenül annak tartalmától)
  • nem a teremfelügyelők utasításainak megfelelően cselekszik (pl.: nem hajlandó a számára kijelölt helyre ülni, nem hajlandó abbahagyni az írást, magatartásával zavarja a többi vizsgázót),

A vizsgázó ez esetben köteles befejezni a munkát, a vizsgaanyagait átadni a teremfelügyelőknek, és a többi vizsgázót a lehető legkevésbé zavarva elhagyni a termet.

A vizsgaközpont érvénytelenítheti a vizsgát, amennyiben a javítók csalásra utaló jelet észlelnek és nem lehet hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a vizsga során a vizsgázó nem csalt.

A felfüggesztett vizsgázó írásban kap értesítést, mely szerint a Vizsgaközpont a vizsgaanyagait végső soron nem értékeli, az adott vizsgaidőszakra nézve a vizsga további folyamatából kizárja, és így a vizsgájáról bizonyítvány nem állítható ki.

A vizsgaközpont értesíti az OH-NYAK-ot a vizsgacsaláson ért vizsgázó adatairól és a vizsga körülményeiről.

Tetten ért bérvizsgázók

Vizsgahelyeink mindent megtesznek a bérvizsgázók kiküszöbölésére. A személyi adatok ellenőrzéséhez a vizsgázókat egyenként kell beengedni a vizsgaterembe miután a személyazonosságukat kielégítően megvizsgálták. A személyazonosság igazolásához minimum egy fényképes és érvényes igazolvány (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) használható. Az említett dokumentumok nélkül semmilyen esetben nem engedjük vizsgázni a vizsgázót. A vizsgázók azonosítása során a teremfelügyelők minden esetben összevetik az igazolványon található fényképet a valóságos megjelenéssel.

A személyi adatok ellenőrzése után a teremfelügyelők irányítják az ültetést, és kialakítják az ülésrendet.

A gyanús esetekről jegyzőkönyv készül melyet a vizsgázó és teremfelügyelő is aláír. Ilyen esetben a vizsgázó a vizsgát nem kezdheti meg. Amennyiben a későbbi vizsgálat megállapítja, hogy a vizsgázó nem a saját nevében akart vizsgázni, az esetet jelentjük a felügyelet szervnek és mind a valódi mind a bérvizsgázót kizárjuk a további vizsgázásból.  Amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy a vizsgázó saját nevében akart vizsgázni, másik, ingyenes lehetőséget kell biztosítani a vizsga letételére.

A vizsgafelügyelők figyelmét felhívjuk arra, hogy figyeljenek minden gyanús magatartásra.

A tettenért bérvizsgázókat a Vizsgaközpont jelenti az OH-NYAK-nak.

6.5 Vizsgaterem elhagyása vizsga közben

Amennyiben a vizsgázó rövid időre el kell, hogy hagyja a termet, mert nem érzi jól magát, vagy mosdóba kell mennie, a vizsgázót egy vizsgafelügyelőnek el kell kísérnie, akinek biztosítani kell, hogy a vizsgázó senkivel nem beszél, nem nézi meg a jegyzeteit, nem telefonál és más módon sem szegi meg a biztonsági előírásokat, amikor a termen kívül tartózkodik.